Nápověda pro ASUS ROG GX800VH

background image

E-příručka

CZ11770

První edice

Srpen 2016

background image

2

Uživatelská příručka notebooku

Informace o autorských právech

Žádná část této příručky, včetně výrobků a softwaru v příručce popsaných, nesmí být reprodukována,

přenesena, přepsána, uložena v systému pro ukládání dat, ani přeložena do žádného jazyka v žádné

podobě a žádným způsobem, kromě dokumentace uložené kupujícím pro účel zálohování, bez

písemného souhlasu firmy. ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”).

ASUS POSKYTUJE TUTO PŘÍRUČKU “TAK, JAK JE”, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO

VYPLÝVAJÍCÍ, VČETNĚ, ALE NIKOLI JEN, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK NEBO PODMÍNEK PRODEJNOSTI

A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE FIRMA ASUS, JEJÍ ŘEDITELÉ, VEDOUCÍ

PRACOVNÍCI, ZAMĚSTNANCI ANI ZÁSTUPCI ODPOVÍDAT ZA ŽÁDNÉ NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ

NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ ZA ZTRÁTU ZISKŮ, ZTRÁTU PODNIKATELSKÉ PŘÍLEŽITOSTI, ZTRÁTU

POUŽITELNOSTI ČI ZTRÁTU DAT, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ A PODOBNĚ), I KDYŽ BYLA FIRMA ASUS

UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH JAKOUKOLIV VADOU V TÉTO PŘÍRUČCE

NEBO VE VÝROBKU.

Výrobky a názvy firem v této příručce mohou, ale nemusí být obchodními známkami nebo copyrighty

příslušných firem, a používají se zde pouze pro identifikaci a objasnění a ve prospěch jejich majitelů, bez

záměru poškodit cizí práva.

TECHNICKÉ ÚDAJE A INFORMACE OBSAŽENÉ V TÉTO PŘÍRUČCE JSOU POSKYTNUTY JEN PRO INFORMACI,

MOHOU SE KDYKOLIV ZMĚNIT BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ, A NEMĚLY BY BÝT POVAŽOVÁNY

ZA ZÁVAZEK FIRMY ASUS. ASUS NEODPOVÍDÁ ZA ŽÁDNÉ CHYBY A NEPŘESNOSTI, KTERÉ SE MOHOU

OBJEVIT V TÉTO PŘÍRUČCE, VČETNĚ VÝROBKŮ A SOFTWARU V PŘÍRUČCE POPSANÝCH.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Všechna práva vyhrazena.

Omezení odpovědnosti

Mohou nastat takové okolnosti, že v důsledku selhání ze strany firmy ASUS nebo z jiné odpovědnosti

budete mít právo na náhradu škody od firmy ASUS. V každém takovém případě, bez ohledu na důvod,

pro který máte právo požadovat náhradu od firmy ASUS, nebude ASUS odpovídat za víc než za škody

kvůli zranění (včetně smrti) a poškození nemovitostí a hmotného osobního majetku; nebo jakékoliv

skutečné a přímé škody v důsledků opomenutí nebo neplnění zákonných povinností dle této záruky, až

do výše ceníkové smluvní ceny každého výrobku.

Firma ASUS bude odpovědná nebo vás odškodní jen za ztrátu, škody nebo reklamace na základě této

smlouvy, přečinu nebo porušení cizích práv dle této záruky.

Toto omezení se vztahuje i na dodavatele a prodejce firmy ASUS. To je maximum, za které jsou firma

ASUS, její dodavatelé a váš prodejce kolektivně odpovědní.

ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ NEBUDE FIRMA ASUS ODPOVÍDAT ZA NÁSLEDUJÍCÍ: (1) NÁROKY/ŽALOBY

TŘETÍCH STRAN NA VÁS KVŮLI ZTRÁTÁM; (2) ZTRÁTU NEBO POŠKOZENÍ VAŠICH ZÁZNAMŮ NEBO DAT (3)

ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY NEBO JAKÉKOLIV EKONOMICKÉ NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ

ZTRÁTY ZISKU NEBO ÚSPOR), DOKONCE I KDYŽ BY ASUS BYL UPOZORNĚN NA MOŽNOST TAKOVÝCH

ŠKOD.

Servis a podpora

Navštivte náš web podporující více jazyků https://www.asus.com/support/

background image

Uživatelská příručka notebooku

3

Obsah

O této příručce ............................................................................................................6

Konvence použité v této příručce .............................................................................8
Ikony ....................................................................................................................................8
Typografie .........................................................................................................................8

Bezpečnostní opatření .............................................................................................9

Použití notebooku ..........................................................................................................9
Péče o notebook .............................................................................................................10
Správná likvidace ............................................................................................................11

Kapitola 1: Nastavení hardwaru

Seznámení s notebookem ......................................................................................14

Pohled shora .....................................................................................................................14
Dolní strana.......................................................................................................................19
Pravá strana ......................................................................................................................21
Levá strana ........................................................................................................................22
Přední strana ....................................................................................................................25
Pohled zezadu..................................................................................................................26

Popis doku kapalného chlazení

(u vybraných modelů) ..............................................................................................27

Pohled shora .....................................................................................................................27
Levá strana ........................................................................................................................29
Přední strana ....................................................................................................................30

Kapitola 2: Použití notebooku

Začínáme ......................................................................................................................32

Připojení notebooku k doku (u vybraných modelů) ..........................................32
Nabíjení notebooku .......................................................................................................34
Zvednutím otevřete zobrazovač ...............................................................................37
Stiskněte tlačítko Start ..................................................................................................38
Odpojení notebooku ze základny (u vybraných modelů) ...............................39
Používání dotykové plochy .........................................................................................40

background image

4

Uživatelská příručka notebooku

Pomocí klávesnice .....................................................................................................47

Funkční klávesy ...............................................................................................................47
Klávesy Windows® 10 ....................................................................................................48
Číselná klávesnice ...........................................................................................................49

Kapitola 3: Práce s Windows® 10

První spuštění .............................................................................................................52
Úvodní nabídka ..........................................................................................................53
Aplikace systému Windows® .................................................................................55

Práce s aplikacemi systému Windows® ...................................................................56
Přizpůsobování aplikací systému Windows® ........................................................56

Zobrazení úkolů .........................................................................................................59
Funkce Snap ................................................................................................................60

Snap hotspoty..................................................................................................................60

Centrum akcí ...............................................................................................................62
Další klávesové zkratky ............................................................................................63
Připojení k bezdrátovým sítím .............................................................................65

Wi-Fi .....................................................................................................................................65
Bluetooth ..........................................................................................................................66
Režim letadlo....................................................................................................................67

Připojení ke kabelovým sítím ................................................................................68
Vypnutí notebooku ...................................................................................................70
Přepnutí notebooku do režimu spánku ............................................................71

Kapitola 4: Power-on Self-test (POST)

Power-on Self-test (POST) ......................................................................................74

Použití POST ke vstupu do BIOSu a řešení potíží ................................................74

BIOS ................................................................................................................................74

Vstup do BIOSu ................................................................................................................74
Nastavení BIOSu ..............................................................................................................75

Obnova systému ........................................................................................................85

Provádění obnovy ..........................................................................................................86

background image

Uživatelská příručka notebooku

5

Kapitola 5: Upgrade notebooku

Sejmutí krytu přihrádky ..........................................................................................90
Instalace Random Access Memory (RAM)modulu ........................................96
Instalování karty M.2 ................................................................................................98

Tipy a odpovědi na časté dotazy

Užitečné tipy pro váš notebook ...........................................................................102
Odpovědi na časté dotazy o hardwaru..............................................................103
Odpovědi na časté dotazy o softwaru ...............................................................106

Přílohy

Přehled ...............................................................................................................................110
Prohlášení o síťové kompatibilitě .............................................................................110
Nehlasové zařízení ........................................................................................................110
Prohlášení Federální komise pro komunikaci ......................................................113
Prohlášení FCC o nebezpečí vystavení rádiovým frekvencím (RF) ...............114
Varování o značce CE .....................................................................................................114
Bezdrátový provozní kanál pro různé domény ....................................................115
Francouzská pásma s omezenými bezdrátovými frekvencemi .....................115
Poznámky k bezpečnosti UL .......................................................................................117
Požadavek na elektrickou bezpečnost ....................................................................118
Poznámky k TV tuneru ..................................................................................................118
REACH .................................................................................................................................118
Poznámka k výrobkům Macrovision Corporation ..............................................118
Prevence ztráty sluchu ..................................................................................................118
Severská opatření pro lithium (pro baterie lithium-ion) ..................................119
Schválení CTR 21 (pro notebook s integrovaným modemem) ......................121
Produkt vyhovující standardu ENERGY STAR........................................................123
Splnění globálních ekologických předpisů a prohlášení ................................123
Recyklace ASUS / Služby zpětného odběru ..........................................................124

background image

6

Uživatelská příručka notebooku