Pomoć za ASUS ROG GX800VH

background image

E-priručnik

CR11770

Prvo izdanje

kolovoz 2016

background image

2

E-priručnik za prijenosno računalo

Autorsko pravo

Niti jedan dio ovog priručnika, uključujući u njemu opisane proizvode i softver, ne smije se bez izričite

pismene suglasnosti tvrtke ASUSTeK COMPUTER INC. (u daljnjem tekstu: ASUS) reproducirati, prenositi,

prepisivati, pohranjivati u sustavu gdje se mu se može ponovo pristupiti ili prevoditi na bilo koji jezik, u bilo

kojem obliku ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju prodavatelj čuva u svrhu izrade sigurnosne kopije.

ASUS DOSTAVLJA OVAJ PRIRUČNIK “KAKAV JEST” BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRAVNOG ILI NEIZRAVNOG,

UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA, NEIZRAVNA JAMSTVA I UVJETE UTRŽIVOSTI I POGODNOSTI ZA ODREĐENU

SVRHU. NI U KOJEM SLUČAJU ASUS, NJEGOVI MENADŽERI, UPRAVA, ZAPOSLENICI I AGENTI NEĆE BITI

ODGOVORNI NI ZA BILO KAKVU NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI

ŠTETU ZBOG GUBITKA DOBITI, POSLOVNOG GUBITKA, GUBITKA ILI KORIŠTENJA PODATAKA, PREKIDA

POSLOVANJA I SLIČNE ŠTETE), ČAK NI AKO JE ASUS, ZBOG BILO KAKVOG NEDOSTATKA ILI POGREŠKE U

OVOM PRIRUČNIKU ILI PROIZVODU, BIO UPOZNAT S MOGUĆNOŠĆU NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Nazivi proizvoda i tvrtki iz ovog priručnika mogu, ali ne moraju, biti registrirani zaštitni znaci ili proizvodi

zaštićeni autorskim pravima pripadajućih vlasnika, te služe samo za potrebe identifikacije i objašnjenja u

korist vlasnika tih proizvoda i tvrtki, bez namjere kršenja njihovih prava.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I PODACI IZ OVOG PRIRUČNIKA SLUŽE SAMO U INFORMATIVNE SVRHE.

PRIDRŽANO JE PRAVO NJIHOVE IZMJENE BEZ PRETHODNE NAJAVE I NEĆE SE SMATRATI OBVEZOM TVRTKE

ASUS. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST NI OBVEZU ZA BILO KAKVE POGREŠKE I NETOČNOSTI KOJE MOGU

POSTOJATI U OVOM PRIRUČNIKU, UKLJUČUJUĆI OPISANE PROIZVODE I SOFTVER.

Copyright © 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava pridržana

Ograničenje odgovornosti

U određenim situacijama zbog nedostatka za koji je odgovorna tvrtka ASUS ili drugih obveza, možete imati

pravo na naknadu štete od tvrtke ASUS. U tom slučaju, bez obzira na osnovu temeljem koje potražujete

naknadu štete od tvrtke ASUS, ASUS će biti odgovoran isključivo za štete nastale kao posljedica tjelesne

ozljede (uključujući smrt), oštećenja nepokretne i pokretne imovine, ili sve druge stvarne i izravne štete

koje su uzrokovane nepoštivanjem i neizvršavanjem zakonskih obveza propisanih ovim jamstvom, u iznosu

do navedene ugovorne cijene svakog pojedinog proizvoda.

ASUS je isključivo odgovoran za nadoknadu štete, gubitka i potraživanja koja proizlaze iz ugovora, kaznene
odgovornosti ili kršenja prava prema odredbama ovog jamstva.

To se ograničenje također odnosi na dobavljače tvrtke ASUS i prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod

te predstavlja maksimalnu odgovornost tvrtke ASUS, njezinih dobavljača i prodajnog mjesta.

TVRTKA ASUS NI U KOJIM OKOLNOSTIMA NEĆE BITI ODGOVORNA ZA SLJEDEĆE: (1) POTRAŽIVANJA TREĆIH

OSOBA U VAŠE IME; (2) GUBITAK ZAPISA I PODATAKA TE OŠTEĆENJA ISTIH; ILI (3) POSEBNE, SLUČAJNE,

NEIZRAVNE I BILO KAKVE POSLJEDIČNE POSLOVNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI I UŠTEĐEVINE),

ČAK NI AKO SU ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI I PRODAJNO MJESTO NA KOJEM STE KUPILI PROIZVOD, BILI
SVJESNI MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA.

Servis i podrška

Posjetite naše višejezično web-mjesto https://www.asus.com/support/

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

3

Sadržaj

O ovom priručniku ....................................................................................................6

Konvencije koje se koriste u ovom priručniku .....................................................8
Ikone ....................................................................................................................................8
Tipografija .........................................................................................................................8

Sigurnosne mjere opreza ........................................................................................9

Upotreba prijenosnog računala ................................................................................9
Briga o prijenosnom računalu....................................................................................10
Propisno zbrinjavanje ...................................................................................................11

Poglavlje 1: Postavljanje hardvera

Upoznavanje s prijenosnim računalom .............................................................14

Pogled s gornje strane ..................................................................................................14
Dno ......................................................................................................................................19
Desna strana .....................................................................................................................21
Lijeva strana ......................................................................................................................22
Prednja strana ..................................................................................................................25
Pogled sa stražnje strane .............................................................................................26

Upoznavanje s priključnom stanicom hlađenom tekućinom (na

odabranim modelima) .............................................................................................27

Pogled s gornje strane ..................................................................................................27
Lijeva strana ......................................................................................................................29
Prednja strana ..................................................................................................................30

Poglavlje 2: Upotreba prijenosnog računala

Početak rada ................................................................................................................32

Priključivanje prijenosnog računala (na odabranim modelima) ...................32
Punjenje prijenosnog računala..................................................................................34
Podignite i otvorite ploču zaslona ............................................................................37
Pritisnite tipku napajanja .............................................................................................38
Odvajanje prijenosnog računala (na odabranim modelima) .........................39
Korištenje dodirne plohe .............................................................................................40

Korištenje tipkovnice ................................................................................................47

Funkcijske tipke ...............................................................................................................47

background image

4

E-priručnik za prijenosno računalo

Tipke za Windows® 10 ...................................................................................................48
Brojčana tipkovnica .......................................................................................................49

Poglavlje 3: Rad s Windows® 10

Prvo pokretanje uređaja ..........................................................................................52
Izbornik Start ...............................................................................................................53
Windows® aplikacije .................................................................................................55

Rad s Windows® aplikacijama.....................................................................................56
Prilagođavanje Windows® aplikacija........................................................................56

Pregled zadataka .......................................................................................................59
Funkcija Snap ..............................................................................................................60

Promjena hotspotova ...................................................................................................60

Centar za radnje .........................................................................................................62
Ostale prečice na tipkovnici ...................................................................................63
Spajanje na bežičnu mrežu ...................................................................................65

Wi-Fi .....................................................................................................................................65
Bluetooth ..........................................................................................................................66
Zrakoplovni način rada .................................................................................................67

Spajanje na žične mreže ..........................................................................................68
Isključivanje prijenosnog računala ......................................................................70
Postavljanje prijenosnog računala u stanje mirovanja ................................71

Poglavlje 4: Samoprovjera pri uključivanju (POST)

Samoprovjera pri uključivanju (POST) ...............................................................74

Uz pomoć POST pristupite u BIOS i rješavanje problema ................................74

BIOS ................................................................................................................................74

Pristupanje u BIOS ..........................................................................................................74
BIOS postavke ..................................................................................................................75

Oporavak sustava ......................................................................................................85

Izvođenje opcije za oporavak.....................................................................................86

Poglavlje 5: Nadogradnja prijenosnog računala

Skidanje poklopca odjeljka ....................................................................................90

background image

E-priručnik za prijenosno računalo

5

Installing a Random Access Memory (RAM) module ....................................96
Ugradnja M.2 kartice ................................................................................................98

Savjeti i ČPP

Korisni savjeti za prijenosno računalo ................................................................102
ČPP za hardver ............................................................................................................103
ČPP za softver..............................................................................................................106

Dodaci

Pregled ...............................................................................................................................110
Izjava o kompatibilnosti mreže..................................................................................110
Negovorna oprema .......................................................................................................110
Izjava Savezne komisije za komunikacije ...............................................................113
FCC izjava o izloženosti radijskoj frekvenciji .........................................................114
Upozorenje o CE označivanju ....................................................................................114
Kanali za bežični prijenos podataka u različitim regijama ...............................115
Ograničenje frekvencijskog raspona u Francuskoj .............................................115
Sigurnosne napomene za UL .....................................................................................117
Sigurnosni zahtjev u vezi s napajanjem .................................................................118
Informacije o TV tjuneru .............................................................................................118
REACH .................................................................................................................................118
Napomena o proizvodima Macrovision Corporation ........................................118
Prevencija gubitka sluha ..............................................................................................118
Oprez pri korištenju litijskih baterija za Nordijske zemlje

(za litij-ionske baterije)..................................................................................................119
CTR 21 Odobrenje (za prijenosno računalo s ugrađenim modemom) .......121
Proizvod sukladan normi ENERGY STAR .................................................................123
Izjava o globalnoj sukladnosti s propisima koji

se odnose na zaštitu okoliša ......................................................................................123
ASUS recikliranje / Usluge preuzimanja rabljenih proizvoda .........................124

background image

6

E-priručnik za prijenosno računalo