วิธีใช้ ASUS ROG GX800VH

background image

TH11770

การแก้ไขครั้งที่ 1

สิงหาคม 2016

คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

background image

2

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำาซ้ำา ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้

หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น

ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน

ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำารองเท่านั้น

โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”)

ASUS ให้คู่มือฉบับนี้ “ในลักษณะที่เป็น” โดยไม่มีการร ับประกันใดๆ

ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือเป็นนัย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำากัดอยู่เพียงการรับประกัน

หรือเงื่อนไขของความสามารถเชิงพาณิชย์ หรือความเข้ากันได้สำาหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ

ไม่มีเหตุการณ์ใดที่ ASUS, คณะผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่, พนักงาน

หรือตัวแทนของบริษัทต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ไม่ว่าจะเป็นความเสียหายทางอ้อม,

ความเสียหายพิเศษ, อุบัติเหตุ หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา

(รวมทั้งความเสียหายที่เกิดจากการสูญเสียผลกำาไร,

ความเสียหายทางธุรกิจ, ความเสียหายของการใช้ข้อมูล, การหยุดชะงักทางธุรกิจ

หรือลักษณะอื่นๆ) แม้ว่า ASUS จะได้รับการบอกกล่าวว่าอาจมีความเสียหายเหล่านั้นเกิดขึ้นจากข้อบกพร่อง

หรือข้อผิดพลาดในคู่มือหรือผลิตภัณฑ์น

การรับประกันผลิตภัณฑ์หรือบริการ จะไม่ขยายออกไปถ้า: (1) ผลิตภัณฑ์ได้รับการซ่อมแซม,

ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลง ถ้าการซ่อมแซม,

การดัดแปลง หรือการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก ASUS; หรือ (2)

หมายเลขผลิตภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ถูกขีดฆ่า หรือหายไป
ข้อมูลจำาเพาะและข้อมูลที่บรรจุในคู่มือฉบับนี้ มีไว้สำาหรับเป็นข้อมูลประกอบเท่านั้น
และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ควรถือเป็นพันธะสัญญาจาก ASUS ASUS

ไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือความไม่เที่ยงตรงใดๆ ที่อาจปรากฏในคู่มือฉบับนี้
รวมถึงผลิตภัณฑ และซอฟต์แวร์ที่อธิบายอยู่ภายใน

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2016 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธิ์

ข้อจำากัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น

คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกล่าว

โดยไม่คำานึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเสียหายจาก ASUS, ASUS

จะรับผิดชอบเป็นจำานวนเงินของความเสียหายสำาหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต)

และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริง และทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้;

หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลย

หรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้

ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกร้องใดๆ

ตามที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้ ข้อจำากัดนี้ยังใช้กับผู้จำาหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย

นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำาหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้: (1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ;

(2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ,

อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำาไร

หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS, ผู้จำาหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความ

เป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การบริการและสนับสนุน

เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายภาษาของเราที่ https://www.asus.com/support/

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

3

สารบัญ

เกี่ยวกับคู่มือฉบับนี้ ..................................................................... 6

ข้อกำาหนดที่ใช้ในคู่มือนี้ ..................................................................8
ไอคอน ........................................................................................8
การใช้ตัวพิมพ์ ...............................................................................8

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย ...................................................... 9

การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ...............................................................9
การดูแลโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ .............................................................10
การทิ้งอย่างเหมาะสม .....................................................................11

บทที่ 1: การตั้งค่าฮาร์ดแวร์

ทำาความรู้จักโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ................................................... 14

มุมมองด้านบน ..............................................................................14
ด้านล่าง .......................................................................................19
ด้านขวา .......................................................................................21
ด้านซ้าย ......................................................................................22
ด้านหน้า ......................................................................................25
มุมมองด้านหลัง .............................................................................26
Rear View ...................................................................................26

ทำาความรู้จักด็อกกิ้งระบายความร้อนด้วย ของเหลว (ในเครื่องบางรุ่น).... 27

มุมมองด้านบน ..............................................................................27
ด้านซ้าย ......................................................................................29
ด้านหน้า ......................................................................................30

บทที่ 2: การใช้โน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

เริ่มต้นการใช้งาน ....................................................................... 32

ด็อกโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ (ในเครื่องบางรุ่น) ..........................................32
ชาร์จโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ .................................................................34
ยกเพื่อเปิดหน้าจอแสดงผล ..............................................................37
กดปุ่ม Start (เริ่ม) ..........................................................................38
การนำาโน้ตบุ๊ค PC ออกจากด็อก ........................................................39
การใช้ทัชแพด ..............................................................................40

background image

4

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

การใช้แป้นพิมพ์ ........................................................................ 47

ปุ่มฟังก์ชั่น ....................................................................................47
ปุ่ม Windows

®

10 .........................................................................48

ปุ่มตัวเลข .....................................................................................49

บทที่ 3: การทำางานกับ Windows

®

10

การเริ่มต้นใช้งานในครั้งแรก ......................................................... 52
เมนูเริ่ม .................................................................................... 53
แอป Windows

®

....................................................................... 55

การทำางานกับแอป Windows

®

........................................................56

การปรับแต่งแอป Windows

®

...........................................................56

มุมมองงาน ............................................................................... 59
คุณสมบัติสแน็ป ......................................................................... 60

สแน็ปฮ็อตสป็อต ............................................................................60

ศูนย์การกระทำา .......................................................................... 62
ทางลัดแป้นพิมพ์อื่นๆ .................................................................. 63
การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายไร้สาย ................................................. 65

การเชื่อมต่อ Wi-Fi .........................................................................65
บลูทูธ ........................................................................................66
โหมดเครื่องบิน ..............................................................................67

การเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายแบบมีสาย ............................................. 68
การปิดเครื่องโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ .................................................. 70
การสั่งให้โน้ตบุ๊ค PC เข้าสู่โหมดสลีป ............................................. 71

บทที่ 4: การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST)

การทดสอบตัวเองเมื่อเปิดเครื่อง (POST) ........................................ 74

การใช้ POST เพื่อเข้าถึง BIOS และการแก้ไขปัญหา .............................74

BIOS ...................................................................................... 74

การเข้าถึง BIOS ............................................................................74
การตั้งค่า BIOS .............................................................................75

การกู้คืนระบบของคุณ ................................................................. 85

การดำาเนินการตัวเลือกการกู้คืน .........................................................86

background image

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์

5

บทที่ 5: การอัปเกรดโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ

การแกะฝาปิดช่องใส่ .................................................................. 90
การติดตั้งโมดูล RAM (หน่วยความจำาการเข้าถึงแบบสุ่ม) .................... 96
การติดตั้งการ์ด M.2.................................................................... 98

เทคนิคและคำาถามที่พบบ่อยๆ

เทคนิคที่มีประโยชน์สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ของคุณ ................................ 102
คำาถามที่พบบ่อยๆ ของฮาร์ดแวร์ ................................................... 103
คำาถามที่พบบ่อยๆ ของซอฟต์แวร์ .................................................. 106

ภาคผนวก

ภาพรวม .......................................................................................110
การประกาศความเข้ากันได้ของเครือข่าย .............................................110
อุปกรณ์ที่ไม่ใช้เสียง ......................................................................110
ตารางนี้แสดงประเทศต่างๆ ที่อยู่ภายใต้มาตรฐาน CTR21 ในขณะนี้ ..........111
ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง .......................................113
ถ้อยแถลงข้อควรระวังการสัมผัสถูกความถี่วิทยุของ FCC .........................114
คำาเตือนเครื่องหมาย CE ..................................................................114
แชนเนลการทำางานไร้สายสำาหรับโดเมนต่างๆ .......................................115
แถบความถี่ไร้สายที่ถูกจำากัดของฝรั่งเศส ............................................115
ประกาศด้านความปลอดภัยของ UL ....................................................117
ข้อกำาหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า .............................................118
ประกาศเครื่องรับสัญญาณ TV ...........................................................118
REACH ........................................................................................118
ประกาศผลิตภัณฑ์ของ Macrovision Corporation ................................118
การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน ........................................................118
ข้อควรระวังของชาวนอร์ดิก (สำาหรับโน้ตบุ๊คที่ใช้แบตเตอรี่ลิเธียมอิออน) ....119
ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ ..............................................................120
การอนุมัติ CTR 21(สำาหรับโน้ตบุ๊ค PC ที่มีโมเด็มในตัว) .........................121
ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

ENERGY STAR .............................................................................123
การประกาศและความสอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับด้านสิ่งแ

วดล้อมของโลก ............................................................................123
การรีไซเคิลของ ASUS / บริการนำากลับ ..............................................124

background image

6

โน้ตบุ๊ค PC คู่มืออิเล็กทรอนิกส์